Projecten


Realiseren kwaliteitsmanagement bij een kinderopvangorganisatie


Opdracht

De opdracht van de directie omvatte de wens om de kwaliteitseisen van de GGD, de beleidsnotities en alle in de loop van de tijd gemaakte interne afspraken onder te brengen in een transparant en eenduidig systeem dat aansluit op de strategische doelstellingen van de organisatie.

Onze aanpak

Allereerst hebben wij met behulp van onze Quick Scan een inventarisatie gemaakt van het bestaande beleid en de huidige afspraken. Een aanpak waarbij alle zaken zijn vastgelegd in één helder overzicht. Aan de hand van de bevindingen is een analyse gemaakt en zijn aanbevelingen gedaan. Daarbij werd rekening gehouden met huidige wetgeving, de strategische uitgangspunten en doelstellingen.
Voor ons: de verwachtingen, behoeften en mogelijkheden van directie belangrijk. Anderzijds moesten wij ook rekening te houden met de praktische uitvoerbaarheid door de medewerkers en uiteraard ook de gewenste kwaliteitseisen van klanten (ouders en kinderen).

Verwachtingen

Iedereen weet wat er van hem of haar wordt verwacht en koppelt dit aan de strategische doelstellingen , de actuele omstandigheden en wetgevend kader.

Resultaat

Een continue beeld van de kwaliteit die de organisatie levert aan de stakeholders en toezichthouders. Kwaliteit als een balans tussen vertrouwen, risico inschatting en controle.

Omgeving

De kwaliteitseisen van de organisatie zijn verbonden aan die van de omgeving; de samenwerkingspartners (scholen, sport- en cultuurorganisaties) in de wijk.

Producten

  • update bestaande beleidsdocumenten
  • ontwikkelen diverse reglementen, procedures, protocollen en checklisten
  • digitaal kwalitleitsysteem
  • gesprekkencyclus

Creatie/ondersteuning van strategische agenda bij zorginstelling


 Opdracht

De bestuurders vroegen om ondersteuning bij het vraagstuk rondom de ontwikkelingen van de omgeving op de middellange termijn en de impact voor de organisatie. Belangrijk vond men binnen 3 maanden te weten welke strategische optie  daarbij past om de ambities te  kunnen realiseren.

Onze aanpak

Allereerst hebben wij samen met organisatie de huidige situatie in beeld gebracht. Met behulp van de ambities en missie van de organisatie  enerzijds en te verwachtingen externe ontwikkelingen anderzijds zijn  stapsgewijs een aantal strategische opties in kaart gebracht.
De opties zijn voorzien van een prioritering op basis waarvan de uiteindelijke keuze van de strategische richting is bepaald. Uit deze keuze vloeide het actieplan, middelen en vereisten voort.

Verwachtingen

Een duidelijke strategie om de ambities duurzaam te realiseren en adequaat te reageren op korte en lange termijn ontwikkelingen

Resultaat

Een strategische routekaart gebaseerd op gefundeerde analyse, gekozen strategische optie en mogelijkheden tot bijsturing.

Omgeving

Een schets van de verwachte wereld over 5 jaar en de rol van de zorginstelling daarin.

Producten

  • een set van kernwaarden
  • het strategisch beleids- en actieplan
  • een balanced scorecard

Advies continuïteit voor organisatie in de zakelijke dienstverlening


Opdracht

De organisatie legt de vraag voor te onderzoeken of het huidige business model  en de wijze van aansturing door de directeur de continu van de organisatie voldoende waarborgt. Zo niet, concrete handvatten te bieden ter verbetering.

Onze aanpak

Wij hebben het huidige business model omgezet in het business model Canvas om  op een transparante en overzichtelijke het business model manier in kaart te brengen. Gecombineerd met een transparant rekenmodel kon relatief snel uitgerekend worden wat elke keuze aan investering kostte en wat deze investering zou opleveren. Zo kon bovendien de dialoog starten over focus en waarde propositie ten behoeve van de toekomst. Parallel hieraan werd de directeur gecoacht bij het houden van een goede balans tussen controleren en delegeren.

Verwachtingen

Lever geen boekwerk, maar een voor iedereen in de organisatie begrijpelijk en inzichtelijk document hoe het bedrijf de toekomst met vertrouwen tegemoet kan zien met een daarbij passende leiderschapsstijl van de directeur.

Resultaat

Meer focus op zaken die cruciaal zijn om succesvol te blijven in de branche. Er konden beslissingen worden genomen omdat  duidelijk was waar vernieuwing en verandering plaats moest vinden Er was inzicht in de consequenties van interventies.

Omgeving

Het canvas model is goed te gebruiken om het business model te presenteren aan anderen.

Producten

  • gevisualiseerd business model op een poster
  • do’s en dont’s voor de directeur als dagelijkse reminders om zijn leiderschapsstijl te ondersteunen

 

Faceboook